Regulamin
„RODZINNY KONKURS BIBLIJNY”

 

I Podstawowe informacje

 1. Konkurs jest organizowany przez młodzież z Akademii Młodzieżowej, działającej przy Parafii pw. Św. Mikołaja w Lublinie, ul. Ks. M. Słowikowskiego 1, 20-124 Lublin.
 2. Wierzymy, że przyszłość zależy od dobrego wychowania młodego pokolenia, które to najlepiej realizuje się w głęboko wierzącej rodzinie. Wsłuchując się w słowa Pisma Świętego: ,,Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa’’ (Rz 10,17), chcemy zachęcić rodziny do wspólnego czytania i rozważania Pisma Świętego, co pozwoli im lepiej poznać Pana Boga i Dobrą Nowinę, którą On do nas kieruje.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II Zgłoszenia

 1. W konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się z członków jednej rodziny. Drużyna powinna wskazać swojego Lidera.
 2. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez Lidera formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej http://konkurs.akademiamlodziezowa.pl
  W formularzu należy podać następujące dane:

  1. Nazwisko rodziny
  2. Imię i nazwisko Lidera
  3. Adres e-mail Lidera
  4. Numer tel. kontaktowego Lidera
  5. Imiona członków drużyny
  6. Wezwanie i adres parafii, do której przynależy rodzina
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III Przebieg konkursu

 1. Konkurs polega na odpowiedzi na 4 pytania z zakresu znajomości Nowego Testamentu, zawarte w krótkich filmikach, które będą publikowane w Internecie.
 2. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane regularnie, co tydzień, zawsze w niedzielę o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:
  Pytanie 1: 2019-05-26, godz. 20:00, 2 rozdział Ewangelii Mateusza (Mt 2)
  Pytanie 2: 2019-06-02, godz. 20:00, 6 rozdział Ewangelii Mateusza (Mt 6)
  Pytanie 3: 2019-06-09, godz. 20:00, 9 rozdział Ewangelii Mateusza (Mt 9)
  Pytanie 4: 2019-06-16, godz. 20:00, 14 rozdział Ewangelii Mateusza (Mt 14)
 3. Każde z 4 pytań będzie dotyczyło jednego, wcześniej znanego drużynom, fragmentu Pisma Świętego. Drużyna (rodzina) powinna zebrać się kilka minut przez godz. 20.00 w wyznaczonym dniu, wspólnie odczytać wskazany fragment Pisma Świętego, rozważyć usłyszane Słowo, a następnie obejrzeć film z pytaniem i udzielić odpowiedzi. Pod uwagę brane są: poprawność odpowiedzi oraz czas jej udzielenia.
 4. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się na stronie internetowej http://konkurs.akademiamlodziezowa.pl. Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu drużyn przez komisję konkursową.
 5. Nagrodą główną w konkursie 2500 zł dla rodziny na wspólne wakacje.
 6. Drużyna, która zajmie drugie i trzecie miejsce w konkursie wygrywa zestaw gier planszowych.
 7. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięskiej drużyny.
 8. Komisja przygotuje ranking drużyn, które udzieliły dobrej odpowiedzi na wszystkie 4 pytania. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich odpowiedzi.
 9. Nagrody i dyplomy będą wysłane na adres Parafii, na terenie której zamieszkuje zwycięska rodzina. Osobą przekazującą rodzinie nagrodę będzie ks. Proboszcz danej parafii.
 10. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 18.06.2019 r. na stronie internetowej konkursu.
 11. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.
 12. Podstawą dla weryfikacji odpowiedzi jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wydanie piąte na nowo opracowane i poprawione (2014), Biblia Tysiąclecia, red. ks. K. Dynarski SAC, Maria Przybył, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum. Imprimatur: Poznań, 21-08-1999 r., L. dz. 5158/99, Juliusz Paetz, Arcybiskup Metropolita Poznański, ks. Jan Glapiak, Kanclerz Kurii Metropolitarnej.

IV Postanowienia końcowe

 1. Ochrona danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z Konkursem, jest Parafia pw. Św. Mikołaja w Lublinie z siedzibą przy ul. Ks. M. Słowikowskiego 1, 20-124 Lublin.
  2. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko Lidera, nr telefonu, adres e-mail.
  3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: konkurs@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 2. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: konkurs@akademiamlodziezowa.pl
  lub pod nr tel. 512 440 046.
 3. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.